EN
/ TH

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ และเป็นพื้นฐานให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างความน่าเชือถือ และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ด้วย

โดยได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้เป็นพันธกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ข้อบังคับบริษัท
หนังสือบริคณสนธิ์

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

กฎบัตร

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นโยบาย

นโยบายด้านภาษี
นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และเฝ้าระวังประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ขั้นตอนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
มาตราการ-แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565
นโยบายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
นโยบายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
มาตราการ-แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน