EN
/ TH

บริษัทพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ที่มากด้วยศักยภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Quarterly Results

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคลากร

สวัสดิการพนักงาน

01
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ควบคู่กับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
02
กองทุนประกันสังคม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม
03
กองทุนเงินทดแทน
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน
04
ประกันสุขภาพกลุ่ม
คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตทั้งจากการทำงานและไม่ใช่จากการทำงาน
05
คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตทั้งจากการทำงานและไม่ใช่จากการทำงาน
คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือเสียชีวิต ให้กับพนักงานทุกคนตามลักษณะงานของพนักงานทั้งจากการทำงานและไม่ใช่จากการทำงาน
06
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน
07
ตรวจสุขภาพประจำปี
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงานปีละ 1 ครั้ง
08
เครื่องแบบพนักงาน
สำหรับแจกให้กับพนักงานตามระเบียบที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
09
รางวัลอายุงานประจำปี
เพื่อยกย่องพนักงานทำงานให้กับองค์กรมาเป็นเวลานาน
10
รางวัลสถิติการมาทำงานยอดเยี่ยม
สำหรับพนักงานที่มีสถิติการมาทำงานยอดเยี่ยมตามหลักเกณฑ์บริษัท
11
ช่วยเหลือฌาปนกิจ/พวงหรีด สำหรับพนักงานและบุพการี
สำหรับช่วยเหลือพนักงานหรือ บิดา-มารดา เสียชีวิต เพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
12
วันหยุด/วันลาตามกฎหมายกำหนด
จัดให้มีวันหยุดและวันลาตามที่กฎหมายกำหนด
13
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
สำหรับพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยขึ้นไป ตามเงื่อนไขและระเบียบของบริษัทกำหนด
14
ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี
15
กิจกรรมนันทนาการ
กีฬาประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และชมรมดนตรีและกีฬา
16
กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
สำหรับพนักงานทุกคน
17
กระเช้าเยี่ยมไข้
พนักงานที่เจ็บป่วยจากการทำงานและไม่ใช่จากการทำงาน
18
สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงาน
จัดหาสินเชื่อที่อยู่อาศัย และด้านเงินกู้ยืมให้กับพนักงานในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าท้องตลาด ตามเงื่อนไขกำหนดของธนาคาร
19
ของขวัญสำหรับบุตรพนักงานที่เกิดใหม่
จัดหาชุดของขวัญให้กับบุตรพนักงานที่เกิดใหม่
20
ฝึกอบรม/สัมมนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
21
ค่ากะ (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นกะ)
พนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นกะ
**สวัสดิการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขและประกาศของทางบริษัทฯ**
Quarterly Results

ฝึกงาน

การรับนักศึกษาฝึกงาน