EN
/ TH

มิติการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ

การกำหนดกลยุทธ์องค์กรเพื่อขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ปี 2566-2570 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายเป็นกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถจัดการต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านการสำรวจความพึงพอใจ ความกังวลและความคาดหวัง และได้นำผลสำรวจมาวิเคราะห์โดยฝ่ายบริหาร ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อที่จะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

กำไรสุทธิ
ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2565
EBIDA
ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2565
เงินปันผล
ไม่น้อยกว่า
%
ของกำไรสุทธิ
หลังสำรองตามกฎหมาย
ปริมาณจราจร

สัปทานเดิมเฉลี่ย

คัน/วัน

ส่วนต่อขยายเฉลี่ย

คัน/วัน

รวมเฉลี่ย

คัน/วัน

ณ สิ้นปี 2565

ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนน

100 คะแนน
CGR
5 ดาว (ดีเลิศ)

ได้รับการรับรอง

ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

แนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยมีพันธสัญญาการสร้างความยั่งยืนและส่งมอบคุณค่าทั้ง 3 มิติ คือมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และกำกับดูแลกิจการ (Governance) หรือเศรษฐกิจ (Economic) แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยแผนธุรกิจประจำปี 2566 แบ่งเป็น 7 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ Safer Road Traffic Management /Maintenance
อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์เติบโตไปด้วยกัน Inclusive Growth
อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจอื่น Other Non-Toll
อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์ความยั่งยืน ESG
อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์ HPO Resilience Management
อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์ DMT Excellence Recognition
อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์ การบริหารเงินสดและต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)และเชื่อมั่นว่ากระบวนการกํากับดูแล กิจการที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ นอกจากนั้นยังเป็นพื้นฐานให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การ ดําเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งยังให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ บริษัทฯ ได้กําหนด นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับการดูแลกิจการ

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการ ในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตาม ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ว่าบริษัท ฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในปัจจุบัน โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง และคณะทํางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ นําเสนอแผนงานและนําเสนอผลการปฏิบัติตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นในงานบริการ และความผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยจะมุ่งมั่นการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

จรรยาบรรณคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยึดหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคู่ค้าตลอดห่วงโซอุปทาน โดยนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาการเติบโตขยายผลสู่สังคมในวงกว้าง บริษัทฯ จัดทำและเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของคู่ค้าที่จะเข้าร่วมกับบริษัทฯ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

จรรยาบรรณคู่ค้า
นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

บริษัท ฯ ได้มีการประกาศงดรับ หรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสอื่นใด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.tollway.co.th เป็นประจำทุกปี

นโยบายภาษี

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี จึงได้กำหนดนโยบายภาษีขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบในการทำงานของบริษัทฯ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสุงสุดตามหลักบรรษัทภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ โปร่งใสและมีจริยธรรม

นโยบายภาษี

ความปลอดภัยของข้อมูลทางไซเบอร์และระบบการจัดการข้อมูล

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสาร จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นสร้างความ เสียหายทั้งในระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศ ดังนั้นการป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้การดำเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ พร้อมกับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ และตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยครอบคลุมแนวทางปฏิบัติและคำนิยามสำคัญดำเนินงานขององค์กร

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565
ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์