EN
/ TH

บริษัทฯ ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการบริการที่เป็นเลิศด้วยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับการเดินทางและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

การติดต่อสื่อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ โดยมีพนักงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานภายในกับหน่วยงานกู้ภัย จราจร รถยก บำรุงรักษาทาง และจัดเก็บค่าผ่านทาง ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานบนทางยกระดับดอนเมืองและถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ดังนี้

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ติดตั้งบนทางยกระดับดอนเมืองทุกๆ 1 กิโลเมตร ตลอดแนวเส้นทางทั้งด้านขาออกและขาเข้า เพื่อตรวจสอบดูสภาพจราจรและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนทางยกระดับดอนเมือง ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

โทรศัพท์ฉุกเฉิน

ติดตั้งบนทางยกระดับดอนเมือง ทุกระยะ 500 เมตร ทั้งด้านขาออกและขาเข้า จำนวนทั้งสิ้น 99 เครื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการได้ โดยกดปุ่มโทรออกอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว ระบบจะทำการเรียกเข้าไปยังศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ และจะมีพนักงานประจำศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการรับสายและสนทนาได้ทันที รวมถึงควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังตำแหน่งของโทรศัพท์ที่มีการเรียกเข้ามา เพื่อให้สามารถเห็นภาพ พร้อมกับการบันทึกภาพ บันทึกการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับพนักงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ

การจัดการจราจร

การประสานงานเพื่อการจัดการจราจรเป็นภารกิจประจำวันที่พนักงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการจะต้องประสานงานกับพนักงานจัดการจราจรของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจวิภาวดี เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ทั้งนี้ อุปกรณ์และวิธีการในการจัดการจราจรที่ก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

ป้ายสัญญาณจราจร

บริษัทฯ ได้ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทุกๆ 1 กิโลเมตร ตลอดทางยกระดับดอนเมือง ในการแสดงสัญญาณจราจรเพื่อเตือนผู้ใช้บริการให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง แนะนำอัตราความเร็วตามกฎหมาย หรือความเร็วที่เหมาะสมในสภาพอากาศผิดปกติ และแสดงสัญญาณว่ามีการปิดช่องทางข้างหน้า

ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

จัดให้มีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน หากพบว่ารถบรรทุกมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้วิ่งบนทางยกระดับดอนเมือง

การตรวจจับความเร็ว

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจวิภาวดี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการบนทางยกระดับดอนเมือง

อุปกรณ์ดูดซับแรงประทะที่บริเวณหัวเกาะ

เป็นมาตรการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการบนทางยกระดับดอนเมือง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงประทะที่บริเวณหัวเกาะ (Gore Area) ทั้งหมด 9 จุด บริเวณทางลงจากทางยกระดับดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยหรือลดความรุนแรงในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสบอุบัติเหตุรถพุ่งชนหรือปีนหัวเกาะ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยดูดซับแรงปะทะหรือแรงกระแทก โดยอุปกรณ์ที่บริษัทฯ นำมาติดตั้งได้คัดสรรผู้ผลิตที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล (NCHRP-350) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

สัญญาณไฟกระพริบจำกัดความเร็ว

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการบนทางยกระดับดอนเมือง บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็วโดยมีสัญญาณไฟกระพริบแบบ LED ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 10 จุด รวมจำนวน 20 ป้าย (ห่างกันทุกระยะ 2 กิโลเมตร) เพื่อใช้เตือนผู้ใช้บริการในการขับขี่ ให้ขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด

ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Variable Message Sign)

ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นบนทางยกระดับดอนเมือง เช่น มีรถจอดเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ส่งผลให้กีดขวางช่องทางเดินรถ ดังนั้นทางศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการจะเรียกรถจราจรให้ไปประชาสัมพันธ์ โดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางได้ทราบถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนถึงจุดเกิดเหตุ อันเป็นการช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยบนทางยกระดับดอนเมือง ให้กับผู้ใช้ทางรวมถึงผู้ที่กำลังปฏิบัติงาน

การให้บริการกู้ภัย

บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์ควบคุมการปฎิบัติการ โดยมีพนักงานศูนย์ควบคุมการปฎิบัติการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานภายในกับหน่วยงานกู้ภัยจราจร รถยก บำรุงรักษาทาง และจัดเก็บค่าผ่านทางตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติงานบนทางยกระดับดอนเมืองและถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ดังนี้

การให้บริการกู้ภัย

ในกรณีที่ผู้ใช้ทางประสบอุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์ขัดข้องบนทางยกระดับดอนเมือง พนักงานกู้ภัยจะให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเครื่องยนต์จนสามารถวิ่งต่อไปได้หรือหากไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะช่วยลากจูงรถจากบนทางยกระดับดอนเมืองลงไปยังพื้นราบโดยใช้ทางลงที่ใกล้ที่สุด รวมถึงชุดปฎิบัติการพิเศษ (Special Rescue) มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางในกรณีที่ผู้ใช้ทางประสบอุบัติเหตุ เช่น รถชน รถไฟไหม้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางยกระดับดอนเมืองในลักษณะต่างๆ รถพลิกคว่ำ ซึ่งผู้ใช้ทางอาจจะหมดสติ หรือติดอยู่ภายในรถ ซึ่งชุดปฏิบัติการพิเศษมีรถขนอุปกรณ์การกู้ภัย รถดับเพลิง และรถอเนกประสงค์สำหรับทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น