EN
/ TH

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน มาโดยตลอด

ทั้งนี้ อัตราค่าผ่านทางได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าภายในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัปทานฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 ซึ่งมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางทุก 5 ปี

อัตราค่าผ่านทางปัจจุบัน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2567)

*อัตราค่าผ่านทางรถ 4 ล้อ จำนวน 115 บาท/คัน/เที่ยว และรถมากกว่า 4 ล้อ จำนวน 155 บาท/คัน/เที่ยว เป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน-ดอนเมือง และช่วงดอนเมือง-ดินแดง รวมกันครั้งเดียวที่ด่านดอนเมือง