EN
/ TH

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต/คอร์รัปชัน ระเบียบ นโยบาย หรือการทำผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีมาตรการและกระบวนการรักษาความลับและจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี ตามนโยบายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)

*ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพการให้บริการ* โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูล Tollway Call Center 1233

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อบริษัทฯ