EN
/ TH

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท ฯ กำหนดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในทุกกระบวนการที่สำคัญของบริษัท ฯ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อนํามาประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและประเมินความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมหรือส่งมอบคุณค่าให้กิจกรรมนั้น ๆ อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท ฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องพิจารณาจัดทํากิจกรรมหรือโครงการให้เหมาะสมและสอดลคล้องกับความต้องการและความคาดหวังเพื่อส่งมอบความเชื่อมั่นและยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทฯ วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม 4 ระดับความสำคัญ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวังและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

มิติความยั่งยืน ประเด็นสำคัญ ความเสี่ยงและผลกระทบ โอกาสและปัจจัยบวก
ด้านเศรษฐกิจ
 1. นวัตกรรม
 2. นโยบายกลยุทธ์ความยั่งยืน
 3. การบริหารความเสี่ยงและแผน BCP
 4. การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
ความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจที่ขาดความต่อเนื่องและไม่เกิดความยั่งยืน และขาดพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืนทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ
ด้านสังคม
 1. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 2. สิทธิมนุษยชน
 3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบๆ และสังคม
อาจเกิดข้อร้องเร้ยนและขาดการยอมรับจากชุมชน สร้างความสัมพันธ์กับพนักงานและชุมชนให้เกิดความูเข้มแข็งทางธุรกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการพัฒนาองค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อม
 1. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
 2. การจัดการก๊าชเรือนกระจก
 3. การจัดการน้ําทิ้งขยะและของเสีย
 4. การจัดการด้านพลังงาน
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่อาจส่งผลต่อ การดําเนินงาน ลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรและมีมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การจัดลำดับความสําคัญของ

ด้านเศรษฐกิจ

 1. 1นวัตกรรม
 2. 2นโยบายกลยุทธ์ความยั่งยืน
 3. 3การบริหารความเสี่ยงและแผน BCP
 4. 4การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

ด้านสังคม

 1. 5การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 2. 6สิทธิมนุษยชน
 3. 7ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 4. 8ความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบ ๆ และสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

 1. 9มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
 2. 10การจัดการก๊าซเรือนกระจก
 3. 11การจัดการน้ำทิ้งขยะและของเสีย
 4. 12การจัดการด้านพลังงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า