EN
/ TH

มิติสังคม

บริษัท ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

ให้แก่ธุรกิจไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน พัฒนาศักยภาพของพนักงาน เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อรองรับกับกลยุทธ์ของบริษัท ฯ ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการระบุและประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อธุรกิจ (Materiality) เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญในการกำหนดแนวทางการจัดการความยั่งยืน

สมาชิก LINE OA

ราย

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ

%

ความปลอดภัย (ผู้รับเหมา)

การบาดเจ็บจาการทำงาน

0 ราย

ความปลอดภัย (พนักงาน)

2564

2565

2566

การบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

2564

2565

2566

1

3

1

การเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน

2564

2565

2566

0

0

0

สิทธิมนุษยชน

2565

2566

ร้อยละการประเมินความเสี่ยง ด้านสิทธิมนุษยชน

2565

2566

100%

100%

ไม่มีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2565

2566

0 เรื่อง

0 เรื่อง

ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

2565

2566

0 เรื่อง

0 เรื่อง

เป้าหมายและกลยุทธ์การจัดการด้านสังคม

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงโลก (UNGC) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work : ILO) มาเป็นแนวทางและกรอบการดำเนินงาน ทั้งในด้านการจ้างงานอย่างเทียม โดยไม่จำกัดวิถีทางเพศ ทั้งชาย หญิง ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหลากหลาย (LGBTQ) และผู้พิการ ส่งเสริมการเจรจาต่อรอง

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท (Direct Activity) รวมถึงคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain)

ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ขั้นตอนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
การตรวจสอบและเฝ้าระวังประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การเจรจาต่อรอง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ในการเจรจาสิทธิประโยชน์ของพนักงานกับบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามมาตรา 96 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นผู้แทนของพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด (ปัจจุบันมีผู้แทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน 5 คน) ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนสิทธิในการทำงานตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGP) เพื่อพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานร่วมกับผู้แทนฝ่ายบริหาร ทำให้พนักงานได้รับสวัสดิการตรงตามความต้องการ และความคาดหวังอย่างเหมาะสม และมีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร ร่วมกันทุกไตรมาสตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการทางยกระดับเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างยิ่งที่ทําให้บริษัทฯ สามารถดํารงกิจการ อยู่ได้เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นการให้บริการอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ข้อมูลขององค์กร และการให้บริการอย่างถูกต้อง เพียงพอ เที่ยงตรง และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ คําติชม ตลอดจนคําวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้บริการทางยกระดับอยู่เสมอ เพื่อนําไปพัฒนาการให้บริการต่อผู้ใช้บริการทางยกระดับให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และความพึงพอใจ รวมถึง ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งกรณีการให้บริการปกติและกรณีเกิดปัญหาในการใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการประสานงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที อีกทั้ง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้มา รับผิดชอบต่อการเก็บรักษาประวัติและความลับของลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกแฮกข้อมูล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับ ความไม่สมบูรณ์ของบริการ

บริษัทฯ มีแผนงานดูแลบริหารความสัมพันธ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับกับลูกค้าตามกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ เพราะลูกค้าเป็นผู้ซื้อบริการทำให้บริษัทฯ มีรายได้ สามารถทำให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงต้องมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้ทางยกระดับ มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดให้มี CRM Platform เพื่อวัดผลการให้บริการและใช้สำหรับพัฒนาแผนงานดูแลบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อคู่สัญญาและคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า/คู่สัญญาด้วยความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าทุกประเภท ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่กำหนด ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

นโยบายด้านการดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร ตามค่านิยม CAT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับได้นำประเด็นสำคัญจากการสำรวจความผูกพันพนักงาน (Employee Engagement Survey) ที่ได้เริ่มจัดทำในปี 2565 เป็นปีแรก มาพัฒนาเป็นแผนงานให้การดูแลพนักงาน

ในปี 2566 บริษัท ฯ มีการว่าจ้างพนักงาน

373 คน


เพศชาย

192 คน

เพศหญิง

181 คน

คนพิการ

เพศชาย2 คน

เพศหญิง1 คน

กรอบการดูแลพนักงานตามแนวทาง The Best Employer

การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืน (ESG & Sustainability)
อ่านเพิ่มเติม
มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน และความเชื่อมโยงต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร
อ่านเพิ่มเติม
พัฒนาภาวะผู้นำ
อ่านเพิ่มเติม
สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
อ่านเพิ่มเติม

การจ้างงานคนพิการ

ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

เป้าหมาย

4 คน

อัตราการจ้างคนพิการ 100:1 ตามมาตรา 33 ชาย หญิง
พนักงานระดับหัวหน้าแผนก - 1
พนักงานระดับปฏิบัติงาน 2 -

การสร้างอาชีพคนพิการ

ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

เป้าหมาย

1 คน

พ.ศ. ส่งเสริมอาชีพ จำนวนอัตราคนพิการ พื้นที่ดำเนินการ
2560 เลี้ยงไก่ไข่ 2 จังหวัดสระแก้ว
2561 เลี้ยงไก่ไข่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
2562 เลี้ยงไก่ไข่ 2 จังหวัดราชบุรี
2563 เลี้ยงไก่ไข่ 2 จังหวัดราชบุรี
2564 เลี้ยงไก่ไข่ 2 จังหวัดราชบุรี
2565 เลี้ยงไก่ไข่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
2566 เลี้ยงไก่ไข่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้าและผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ชุมชน ตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามแนวหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร จะสามารถนําพาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่รอดร่วมกันได้ บริษัทฯ ถือว่าความเข้าใจในหลักการ ที่ถูกต้องและคุณประโยชน์จากการปฏิบัตินั้น ถือเป็นเรื่องจําเป็นที่พนักงานของบริษัทฯ จะต้องตระหนัก ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้เพราะความเข้าใจจะช่วยให้นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่มีอยู่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ด้านเพื่อความยั่งยืน

โดยมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งในส่วนพื้นที่ใกล้เคียงและวงกว้าง สร้างมูลค่าและคุณค่าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ผสานเข้ากับการดำเนินงานของบริษัท ฯ