EN
/ TH
รางวัลด้านสังคม
DMT รับมอบโล่จาก โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๒
DMT รับมอบโล่จาก โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๒
รางวัลด้านสังคม
DMT รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
DMT รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
รางวัลด้านสังคม
DMT เข้ารับรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Awards 2023
DMT เข้ารับรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Awards 2023
รางวัลด้านธุรกิจ
DMT ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” อยู่ในระดับ “A”
DMT ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” อยู่ในระดับ “A”
รางวัลด้านธุรกิจ
DMT ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566
DMT ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566
รางวัลด้านสังคม
รางวัลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566 ประเภทดี ภาคธุรกิจขนาดใหญ่
รางวัลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566 ประเภทดี ภาคธุรกิจขนาดใหญ่
รางวัลด้านสังคม
รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ปี 2566
รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ปี 2566
รางวัลด้านธุรกิจ
การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ)
การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ)
รางวัลด้านสังคม
รางวัล CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รางวัล CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รางวัลด้านสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
รางวัลด้านธุรกิจ
รางวัลโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565
รางวัลโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565
รางวัลด้านธุรกิจ
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดี ประจำปี 2565
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดี ประจำปี 2565