EN
/ TH
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 07/05/2567 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 07/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด 303,388,022 25.68
2 กระทรวงการคลัง 261,350,000 22.13
3 UBS AG Singapore Branch 137,643,115 11.65
4 ร.ต. สมบัติ พานิชชีวะ 123,092,392 10.42
5 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 30,452,000 2.58
6 นายปริญญา เธียรวร 18,000,000 1.52
7 น.ส. ศิริวรรณ พานิชชีวะ 17,495,200 1.48
8 นายธเนศ พานิชชีวะ 14,000,000 1.19
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,282,010 0.96
10 นายธานินทร์ พานิชชีวะ 8,417,500 0.71
11 น.ส. ศิริมา พานิชชีวะ 6,120,000 0.52
12 นางศิริเนตร เจนวัฒนวิทย์ 6,000,000 0.51