ข้อมูล ณ วันที่ 09 มี.ค. 2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด 303,388,022 25.68
2 กระทรวงการคลัง 261,350,000 22.13
3 UBS AG SINGAPORE BRANCH 137,643,115 11.65
4 ร.ต. สมบัติ พานิชชีวะ 120,142,392 10.17
5 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 30,452,000 2.58
6 นาย ปริญญา เธียรวร 15,500,000 1.31
7 บริษัท ไทยรุ่งเรือง-เคอรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ 15,193,700 1.29
8 นาย ธเนศ พานิชชีวะ 14,000,000 1.19
9 น.ส. ศิริวรรณ พานิชชีวะ 11,555,468 0.98
10 นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ 8,367,500 0.71