ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ร้อยละ
1 กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ    
  1.1 บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด/1 303.4 29.1
1.2 นายสมบัติ พานิชชีวะ 19.1 1.8
1.3 นายธเนศ พานิชชีวะ 14.0 1.3
1.4 นายธานินทร์ พานิชชีวะ 8.0 0.8
1.5 นางสาวศิริมา พานิชชีวะ 6.1 0.6
1.6 นางสาวศิริวรรณ พานิชชีวะ 6.0 0.6
1.7 นางศิริเนตร เจนวัฒนวิทย์ 6.0 0.6
1.8 นายธรรมจักร พานิชชีวะ 4.0 0.4
1.9 นายธนกิจ พานิชชีวะ 4.0 0.4
  1.10 นางใหม่ พานิชชีวะ 2.0 0.2
  1.11 นางชุติลักษณ์ พานิชชีวะ 0.5 0.0
  1.12 นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ 0.5 0.0
  1.13 บริษัท พงศ์เอราวัณ จำกัด/2 0.1 0.0
  รวมกลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ 373.8 35.9
2 บริษัท เอไอเอฟ โทลโรดส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 306.6 29.5
3 กระทรวงการคลัง 261.4 25.1
4 อื่น ๆ 99.5 9.6
  รวมจำนวนหุ้นก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ 1,041.2 100.0
หมายเหตุ : /1 บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มพานิชชีวะเท่ากับร้อยละ 100.0
/2 บริษัท พงศ์เอราวัณ จำกัด ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มพานิชชีวะเท่ากับร้อยละ 100.0