EN
/ TH

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ E-AGM
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ E-AGM การมอบฉันทะ/การเข้าร่วมประชุม/การออกเสียงลงคะแนน
แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การเสนอวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มส่งคำถาม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2567
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ