EN
/ TH

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทฯ ประกอบกิจการในระบบคมนาคม ขนส่ง และกิจการอื่นๆ ด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ล้ำสมัย อย่างยั่งยืน”

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
 • เทคโนโลยีด้านการชำระเงิน
 • เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติ
 • เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อม
 • กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
 • นโยบายกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระบบมาตรฐาน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
 • สังคมไร้เงินสด
 • การเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
 • ระบบสร้างความสัมพันธ์และตอบสนองลูกค้าแบบออนไลน์
 • สื่อสังคมออนไลน์

พันธกิจ

 • เราจะสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ให้เติบโตด้วยแผนการเชื่อมโยงทางยกระดับเข้ากับเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่สนองตอบการขยายตัวระหว่างกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลรวมถึงการเชื่อมโยงภูมิภาคของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านคมนาคมอย่างครบวงจร เพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านคมนาคมอย่างยั่งยืน
 • เราจะพัฒนาระบบการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
 • เราจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร ส่งเสริมศักยภาพให้บุคลากร ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
 • เราจะยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการ

ค่านิยมองค์กร

มุ่งเน้นต่อความพอใจลูกค้า

การทำงานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยทำความเข้าใจ คาดหวัง และตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค ทั้งภายในและภายนอก คือการ ส่งมอบผลงานที่มีคุณค่า และความพึงพอใจ

ความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จ

การแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ความไม่ย่อท้ออุปสรรค มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนที่กำหนด รวมถึงความสามารถในการแก้ไข ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ทั้งของตนเองและทีมงานทุกคน มีพลังที่จะขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จร่วมกัน

การทำงานเป็นทีม

เราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนในองค์กรให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่น การปรับตัว การแสดงบุคลิกภาพที่ปรารถนาจะทำงานร่วมกัน เป็นคนมีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ การสอนงาน การกระจายงานและการสื่อสาร การแสดงออกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการผลักดันการทำงานมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการทำงานตามความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือผ่านคณะทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน สร้างความไว้วางใจ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ความหนักแน่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อส่งมอบการบริการทางยกระดับที่ความเป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใส่ใจต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคง และปลอดภัย