EN
/ TH

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 30 ปีของบริษัทฯ

ในปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่องค์กร ของเราได้นำประสบการณ์ แลนำรากฐานองค์ความรู้ในทุกมิติที่ได้สั่งสมไว้มาอย่างยาวนาน รวมถึง นำพลังศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวตนของบุคลากรทุกคนออกมาใช้บริหารจัดการวิกฤต และร่วมมือกัน นำพาองค์กรก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่อันน่าจดจำ

ในช่วงปีที่ผ่านมาทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในท่ามกลางสถานการณ์อันน่าหวาดหวั่นนั้น บริษัทฯ ได้บริหารจัดการดำเนินงาน จนมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการวิกฤต ดูแลพนักงานทุกคนให้ปลอดภัย รวมถึงมีโครงการหลากหลายที่ร่วมช่วยเหลือรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่กำลังยากลำบากจาก สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด เพราะเรามีพันธสัญญาต่อสังคมไทยในการหลอมรวมจิตใจจับมือกัน ฝ่าฟันวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และส่งผลต่อวิถีชีวิตของทุกคนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ ไปด้วยกันให้ได้

ในด้านสถานการณ์การเงิน ปี 2564 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีการซื้อขายหุ้นเป็นวันแรกหรือ First Trading Day เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เสนอขายหุ้นสามัญให้ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 140 ล้านหุ้น ได้รับเงิน จากการขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นจำนวนเงินรวม 2,240 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย สำหรับหนี้สินระยะยาวและระยะสั้นตามสัญญาทางการเงิน ให้กับสถาบันการเงินในประเทศเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,686.36 ล้านบาท ซึ้งทำให้ปลดภาระดอกเบี้ย และมีสภาพคล่อง ทางการเงินทำให้ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ด้วยความตระหนักชัดว่า การดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วทุกด้าน เรายังต้องให้ความสำคัญกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทุกฝ่ายในองค์กรได้จับตาสถานการณ์การเปลียนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผล กระทบต่อบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อพร้อมบริหารจัดการทุกความท้าทาย ความผันผวน และภัยคุกคามให้ทันท่วงที โดยเมื่อรวมกับนโยบาย สำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งได้มีการวางแผนพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นดำเนินการวางแผนธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) หรือ ESG ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการ วางรากฐานเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญอันทรงพลังที่ทำให้ องค์กรฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาได้อย่างภาคภูมิ

ในการให้ความช่วยเหลือสังคมบริษัทฯ ได้เป็นหลักในการก่อตั้งและบริหารจัดการมูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (Dream for Achievement Foundation) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2556 เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความประพฤติดี มีความสามารถสูง สามารถสอบเข้าเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งผล การดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2556 เรือยมาถึงปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถ ดังกล่าวรวมทั้งสิ้นจำนวน 169 ทุน และนักศึกษาของมูลนิธิฯ ทุกท่านมีความประพฤติ และผลการเรียนที่ดี ทังนี้ตั้งแต่เริ่มบริหารงานมูลนิธิฯ เป็นต้นมาจนถึงปี 2564 มีนักศึกษาทุนสำเร็จการศึกษาจำนวนทังหมด 67 ท่าน โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 รวมกันจำนวน 33 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 49 มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ยังคงเดินหน้ามอบทุนดังกล่าวต่อไปเพื่อสร้างเสริมเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ แต่ฐานะยากจน และด้อยโอกาสเหล่านี้เพื่อเติบโตมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติทางบริษัทฯ จะสนับสนุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่งต่อไป และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาตามนโยบายของมูลนิธิฯ ดังกล่าวได้ร่วมบริจาค อันจะทำให้มูลนิธิฯ เป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมที่ยั่งยืนต่อไป (รายละเอียดมูลนิธิฯ ตาม website: www.daf.or.th) มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 968 ตามประกาศ กระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน และมอบความไว้วางใจบริษัทฯ เสมอมา และผมให้คำมั่นสัญญาว่าองค์กรของเราพร้อมที่จะส่งมอบบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนคนไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ไม่มีครั้งไหนที่เราได้เห็นประจักษ์ชัดถึงความสำคัญของนโยบายความยั่งยืน ซึ่งเราได้สร้างรากฐาน ให้องค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต เพื่อสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างอนาคต อันยั่งยืนของบริษัทฯ และสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง


นายสมบัติ พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ