EN
/ TH

การพัฒนาความยั่งยืน

เลื่องลง

ความรับผิดชอบเพื่อสังคม คือ ความมุ่งมั่นที่จะร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทย ทั้งต่อพนักงาน ผู้ใช้ทาง และสาธารณชน

ปฐมบทของความรับผิดชอบเพื่อสังคมเริ่มจากเจตนารมณ์ของผู้บริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ที่มีนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่รูปแบบ Social Enterprise ที่มองว่าธุรกิจไม่ใช่การมองแค่ตัวเราเอง แต่เราต้องมองสังคมรอบข้างและร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว ผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการขึ้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเชิงสังคมของบริษัทฯ ครบถ้วนเช่นเดียวกับบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบเพื่อสังคมในการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR-in Process) และความรับผิดชอบเพื่อสังคมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR-after process)

ในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ ผู้บริหารได้จุดประกาย แนวคิด “Tollway ทางน้ำใจไหลสู่สังคม” ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนเป็นแกนกลางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้ถูกถ่ายถอดไปสู่สัญลักษณ์ Mr.Tollway ที่เป็นเสมือนตัวแทนของพนักงานบริษัท ฯ ทุกคน ที่เปี่ยมด้วยพลังการช่วยเหลือสังคม (CSR Power) นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ได้ตั้งอยู่บน แนวคิด “พนักงานจิตอาสา” โดยให้พนักงาน Tollway คิดริเริ่มและลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยตนเอง โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้คอยสนับสนุน เพื่อให้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการร่วมดูแลและพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อย่างรอบด้าน

แนวนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บริษัทจดทะเบียน”) ดำเนินการ ซึ่งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการ จะประกอบไปด้วย

นโยบายและพันธกิจที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการ
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process)
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติมจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR after-process)

สารจากกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 35 ปีที่อยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้บริการทางด่วน ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการให้สู่จุดหมายอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งยังช่วยแบ่งเบาความคับคั่งของกระแสการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต

ดูทั้งหมด

แนวทางการดำเนินงาน

มีเป้าหมายในการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนใน 3 มิติ ดังนี้

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญ โดยกำหนดแนวทางในการตอบแทนสังคมทั้งหมด 5 ด้าน พร้อมการกำหนดสี สัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ดังนี้
Tollway Smart Way
ที่มาของ Tollway Smart Way

นโยบายการยกระดับการศึกษาของสังคม การศึกษาคือรากฐานสำคัญของมนุษย์ที่จะส่งผล ให้สังคมและประเทศเกิดการพัฒนา ดังนั้น ดอนเมือง โทล์ลเวย์ จึงได้จัด Tollway Smart Way ขึ้น เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ ขาดแคลนตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อยกระดับ การศึกษาของเยาวชนให้ดีขึ้น แม้เราอาจเป็น เพียงส่วนเล็ก ๆ ของสังคม แต่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง อาสาที่ยิ่งใหญ่ที่จะร่วมเยียวยาการศึกษาของเด็กไทย


แนวคิดตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์หลอดไฟส่องประกายให้แสงสว่าง เปรียบเสมือน คนในสังคมหากได้รับการประสิทธิ

ประสาทวิชาความรู้ ก็จะทำให้สามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีอนาคตที่สดใส

นี่คือจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ปัจจุบันเป็นองค์การสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 968 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

www.Daf.or.th
Tollway Healthy Way
ที่มาของ Tollway Healthy Way

นโยบายการยกระดับสุขภาพพลานามัยที่ดีของคนในชุมชนและสังคม ครอบคลุม 3 ด้านได้แก่ (1) Healthy body คือการมีสุขภาพกายที่ดี (2) Healthy mind คือ การมีสุขภาพจิต สุขภาพใจที่ดี และ (3) Healthy behavior คือการมีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่ดี ละเว้นการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่าง ๆ ที่จะส่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ


แนวคิดตราสัญลักษณ์

คำว่า Healthy Way สื่อสารถึง การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง สื่อสัญลักษณ์ด้วย หน้าคนยิ้ม เปรียบเสมือนความสุขของคนในสังคมที่ดำรงชีวิตโดยปราศจากโรคภัย และยาเสพติด

Tollway Safety Way
ที่มาของ Tollway Safety Way

นโยบายการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้มากขึ้น จึงได้จัดรูปแบบโครงการ Tollway Safety Way เพราะเราตระหนักว่า แม้เพียงอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ได้สูญเสียมากนัก หรืออาจรุนแรงถึงขั้นอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทุกเหตุการณ์ล้วนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ดอนเมืองโทล์ลเวย์จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีความระมัดระวังมากขึ้น ทั้งในช่วงเวลาปกติ และช่วงเทศกาลต่าง ๆ อาทิ การตรวจสภาพรถเบื้องต้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนการรณรงค์ให้บริเวณเขตสถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัย โทล์ลเวย์จึงได้มีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมป้ายเครื่องหมายจราจร และการทำทางม้าลายบริเวณเขตสถานศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย


แนวคิดตราสัญลักษณ์

แทนสีสัญลักษณ์โครงการด้วยสีส้ม เป็นสีสะท้อนแสงที่เห็นอย่างชัดเจน ที่แสดงถึงสัญญาณแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน ที่ต้องการให้ผู้ใช้ทาง ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงการเอื้อเฟื้อต่อผู้ใช้ถนนร่วมกัน

คำว่า Safety Way สื่อสารถึง เส้นทางที่ปลอดภัยบนท้องถนน

Tollway Better Way
ที่มาของ Tollway Better Way

นโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม ดอนเมืองโทล์ลเวย์เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล และยากต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ Tollway Better Way จึงเกิดขึ้นเพื่อการดูแลและตอบแทนสังคม อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น มอบผ้าห่มกันภัยหนาว การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น


แนวคิดตราสัญลักษณ์

แทนความหมายด้วยสีฟ้า สื่อถึงท้องฟ้าแห่งความสดชื่นแจ่มใส

เมื่อคนในสังคมได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัญลักษณ์ รูปคนในสังคม เปรียบเสมือนความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คำว่า Better Way สื่อสารถึงเส้นทางแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม

Tollway Green Way
ที่มาของ Tollway Green Way

นโยบายการยกระดับสิ่งแวดล้อม Tollway Green Way เป็นนโยบายที่ทางดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลโลก และสิ่งแวดล้อม เราจึงเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว โดยการนำกระดาษค่าผ่านทางที่ไม่ได้ใช้มารีไซเคิล มาทำสมุดเขียนหนังสือสีเขียว เพื่อมอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะเราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ว่า “การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า คือหนทางรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด”


แนวคิดตราสัญลักษณ์

Green Way แทนความหมายด้วยรูปใบไม้สีเขียว สื่อถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักแนวคิด “การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสิ่งที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”