EN
/ TH

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตพนักงาน

ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เกษียณหรือพ้นสภาพการเป็นพนักงาน การดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายสำหรับพนักงานทุกคน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น

ค่านิยมองค์กรของ DMT ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือยึดมั่น และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์กรนั้นมุ่งหน้าไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

เพราะเรา..ไม่เพียงมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ DMT People เป็นคนดีของสังคม

ค่านิยมองค์กร

มุ่งเน้นต่อความพอใจลูกค้า

การทำงานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยทำความเข้าใจ คาดหวัง และตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค ทั้งภายในและภายนอก คือการ ส่งมอบผลงานที่มีคุณค่า และความพึงพอใจ

ความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จ

การแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ความไม่ย่อท้ออุปสรรค มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนที่กำหนด รวมถึงความสามารถในการแก้ไข ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ทั้งของตนเองและทีมงานทุกคน มีพลังที่จะขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จร่วมกัน

การทำงานเป็นทีม

เราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนในองค์กรให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่น การปรับตัว การแสดงบุคลิกภาพที่ปรารถนาจะทำงานร่วมกัน เป็นคนมีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ การสอนงาน การกระจายงานและการสื่อสาร การแสดงออกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการผลักดันการทำงานมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการทำงานตามความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือผ่านคณะทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน สร้างความไว้วางใจ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ความหนักแน่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อส่งมอบการบริการทางยกระดับที่ความเป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใส่ใจต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคง และปลอดภัย

สายอาชีพและความก้าวหน้า

การพัฒนาเส้นทางอาชีพให้ตรงกับความรู้และทักษะของพนักงาน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ โอกาสในการก้าวสู่อาชีพแบบหลายทิศทาง เช่น การทำงานในโครงการต่างๆ หรือการโยกย้ายระหว่างหน้าที่การงานหรือการหมุนเวียนงาน เพื่อให้เติบโตไปสู่บทบาทใหม่ในอนาคต

การเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (e-learning) รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดเป็น Lifelong Learning เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

e-learning