EN
/ TH
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
26 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และการกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
10 มกราคม 2567
การเปิดเผยสารสนเทศ รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 ธันวาคม 2566
การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
13 พฤศจิกายน 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
13 พฤศจิกายน 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
09 พฤศจิกายน 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567