EN
/ TH
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
14 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
14 พฤศจิกายน 2565
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เรื่องการอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 3/65 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหนับงวด 9 เดือนแรกของปี 2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
19 ตุลาคม 2565
แจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า กับ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
05 ตุลาคม 2565
แจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 สิงหาคม 2565
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง การอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
07 กรกฎาคม 2565
การเปิดเผยสารสนเทศ รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
01 กรกฎาคม 2565
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
12 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
12 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)