Scroll Down
สารจากประธานกรรมการ

นายสมบัติ พานิชชีวะ

ในปี 2558 รายได้ของบริษัทฯ ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,133 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจำนวน 2,625 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 และสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นจากจำนวน 914 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจำนวน 1,279 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถจ่ายหนี้หุ้นกู้และเงิน ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้สม่ำเสมอ

อ่านต่อ