EN
/ TH

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการ เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ครั้งแรก (IPO) สําเร็จ

ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90.0 ของกําไรสําหรับปี ภายหลังการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแล้ว โดยคํานึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ ฐานะการเงิน และผลการ ดาเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต เงื่อนไข และข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในเพื่อให้สามารถมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้กับผุ้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการ อันอาจรวมถึง การใช้กระแสเงินสดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (ซึ่งอาจเกิดจากการใช้เงินกู้หมุนเวียนสำหรับการชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับการจ่ายเงินปันผล) และกระแสเงินสดจากการจำหน่ายเงินลงทุน นอกจากนี้เนื่องด้วยบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในอนาคต บริษัทฯ อาจพิจารณากู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นได้

อย่างไรก็ดีการดำเนินการกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 0.15 บาท 24 พ.ค. 2567 เงินปันผล
01 ม.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 0.35 บาท 08 ธ.ค. 2566 เงินปันผล
01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 0.35 บาท 08 ก.ย. 2566 เงินปันผล
01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 0.35 บาท 09 มิ.ย. 2566 เงินปันผล
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 0.50 บาท 25 พ.ค. 2566 เงินปันผล
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 0.38 บาท 20 มี.ค. 2566 เงินปันผล
01 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 0.15 บาท 14 ธ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.10 บาท 09 ก.ย. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.25 บาท 26 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.07 บาท - เงินปันผล