EN
/ TH
นายสมบัติ พานิชชีวะ
นายสมบัติ พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์
พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายจุมพล ริมสาคร
นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ
ดร. วิชญะ เครืองาม
ดร. วิชญะ เครืองาม
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
กรรมการ
ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
นายพรชัย ฐีระเวช
นายพรชัย ฐีระเวช
กรรมการ
นายธานินทร์ พานิชชีวะ
นายธานินทร์ พานิชชีวะ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง