EN
/ TH
นายสมบัติ พานิชชีวะ

นายสมบัติ พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 99/2008, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ที่สำคัญในอดีต

  • กรรมการคณะกรรมการพัฒนานโยบายและวางแผนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตร
  • กรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และวุฒิสมาชิก

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการ บจก. ไทย พับลิก พอร์ท
  • ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทในเครือ เว้ง กรุ๊ป
  • ประธานกรรมการ บจก. สยามซิตี้ประกันภัย
  • ประธานกรรมการ บจก. ทีทีเอ
  • ที่ปรึกษา บมจ. กระจกไทยอาซาฮี

การถือหุ้น

ถือหุ้น 19,142,379 หุ้น คิดเป็น
1.84%

ย้อนกลับ