EN
/ TH

นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนลง

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

รายงานประจำปี
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
เอกสารนำเสนอ
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)

ปริมาณจราจร

(คัน/วัน)

สัมปทานเดิม

(ตอนดินแดง - ดอนเมือง)

มกราคม 2567

สัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ

(ตอนดอนเมือง - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ)

มกราคม 2567

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์