EN
/ TH

สัมปทานเดิม (ตอนดินแดง - ดอนเมือง)

ปริมาณจราจรเฉลี่ย (คัน/วัน)
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม เฉลี่ย
2567 70,448 73,358 72,655 66,728 69,283 69,691
2566 64,335 69,493 69,398 61,001 63,542 67,983 66,175 68,913 68,701 67,861 72,456 68,369 67,332
2565 39,061 42,364 40,368 40,415 50,258 53,883 50,775 58,732 61,907 60,340 63,467 64,700 52,240
2564 30,431 44,482 56,509 34,755 20,643 28,536 18,202 15,808 25,842 34,839 44,162 49,494 33,556
2563 81,064 77,681 52,821 18,513 32,292 51,443 60,187 63,205 67,110 66,214 67,807 59,709 58,140
2562 97,304 97,329 100,284 90,346 89,512 92,581 91,667 94,973 92,959 92,117 92,863 83,367 92,914
2561 98,790 104,020 104,473 93,268 97,023 101,058 96,753 103,213 99,236 98,446 103,000 95,299 99,516

สัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือ (ตอนดอนเมือง - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ)

ปริมาณจราจรเฉลี่ย (คัน/วัน)
*ปริมาณจราจรรวมด่านหลักสี่ขาออก
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม เฉลี่ย
2567 40,776 41,968 42,320 39,368 40,101 40,114
2566 38,470 40,378 41,106 37,137 37,501 39,370 38,668 39,825 40,072 39,863 42,118 40,411 39,575
2565 27,071 28,475 27,398 27,741 32,435 33,623 32,460 35,968 37,823 37,325 38,382 39,124 33,177
2564 21,656 30,271 36,569 24,184 15,615 21,117 13,599 12,185 19,307 25,098 30,271 33,390 23,549
2563 46,414 45,994 33,694 13,819 23,818 35,686 39,869 40,736 41,858 41,821 43,289 38,839 37,143
2562 55,975 56,700 59,131 53,861 52,923 54,629 53,888 55,260 53,512 53,858 53,540 49,399 54,376
2561 58,394 62,024 63,273 56,874 58,149 60,114 58,491 62,149 61,167 61,126 60,880 56,641 59,925