EN
/ TH
นายชัยภัฏ เตมียบุตร
นายชัยภัฏ เตมียบุตร
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน / นักลงทุนสัมพันธ์ / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (รักษาการ)
ดร. สัณห์ พันธ์อุไร
ดร. สัณห์ พันธ์อุไร
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
นางสาวอัจฉรา เจริญพร
นางสาวอัจฉรา เจริญพร
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
นางสาวปิยภัทร พงษ์นิทรัพย์
นางสาวปิยภัทร พงษ์นิทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจราจรอัจฉริยะ / ระบบเก็บค่าผ่านทาง
นางสุมาลี นิยมเหมาะ
นางสุมาลี นิยมเหมาะ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
นายพิเชษฐ ลัภยานันท์
นายพิเชษฐ ลัภยานันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
นายเอกรินทร์ เหลืองวิลัย
นายเอกรินทร์ เหลืองวิลัย
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นายพนม ใจตรงกล้า
นายพนม ใจตรงกล้า
ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา
นางภาวดี สินธิพงษ์
นางภาวดี สินธิพงษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและจัดซื้อ
นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์
นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ / เลขานุการบริษัท
นายจักรกฤช ทองนาคะ
นายจักรกฤช ทองนาคะ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ
นายนพพล โพธิ์ขี
นายนพพล โพธิ์ขี
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
นางสาว รำไพ ชมภู่
นางสาว รำไพ ชมภู่
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และระบบบริหารงานคุณภาพ
นางสาวประกายพิมพ์ ตันรังสรรค์
นางสาวประกายพิมพ์ ตันรังสรรค์
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกฎระเบียบ
นายปรีชา สมุหวัฒนชัย
นายปรีชา สมุหวัฒนชัย
ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นายเกียรติศักดิ์ หวังไมตรี
นายเกียรติศักดิ์ หวังไมตรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
นางสาวจรินญา โกงเหลง
นางสาวจรินญา โกงเหลง
ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม