EN
/ TH

บริษัท ฯ ยังคงมุ่งมั่นดําเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของโลกที่รวดเร็วบนพื้นฐานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท ฯ ยังคงให้ความสําคัญด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct : CoC) นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยนําหลักพัฒนาและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเข้ามาบูรณาการกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และได้นําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามกรอบองค์การสหประชาชาติเป็นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) และมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร (International Organization for Standardization : ISO)) เพื่อผลักดันให้เกิดการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ซึ่งจากประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกจที่บริษัทฯ กําาหนดไว้ สามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในหัวข้อดังต่อไปนี้

เป้าหมายที่ 1

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

เป้าหมายที่ 2

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม

เป้าหมายที่ 3

สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เป้าหมายที่ 4

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบ คลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 6

สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 7

สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

เป้าหมายที่ 8

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 11

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัย มีภูมิต้านทางและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ 15

ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้อย่างยั่นยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถานบันที่มี ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17

เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยกำหนดพันธสัญญาการสร้างความยั่งยืน และส่งมอบคุณค่าทั้ง 3 มิติให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีนโยบาย และแผนธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป