รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

สรุปฐานะทางการเงิน 2561 2562 2563 Q3/2564
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 11,638.4 11,094.5 10,660.8 10,349.7
หนี้สินรวม 5,392.1 4,111.9 3,053.0 930.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,246.3 6,982.7 7,607.8 9,419.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 0.9 0.6 0.4 0.1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) 12.5 10.2 7.3 2.4
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 23.3 17.5 10.8 2.6
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 3,074.5 2,859.4 2,063.2 825.3
ค่าใช้จ่ายรวม (1,617.2) (1,700.8) (1,271.8) (576.8)
กำไรขั้นต้น 2,135.9 1,809.6 1,278.9 445.8
กำไรสุทธิ 1,457.2 1,158.6 791.4 248.5
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 70.6 64.3 62.5 54.5
อัตรากำไรสุทธิ (%) 48.2 41.1 38.7 30.4
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท/หุ้น) 1.4 1.1 0.8 0.2