รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

สรุปฐานะทางการเงิน 2559 2560 2561 Q3/2562
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 12,385.5 13,391.6 11,638.4 11,559.7
หนี้สินรวม 5,073.3 5,741.2 5,392.1 4,725.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,312.1 7,650.4 6,246.3 6,834.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 0.7 0.8 0.9 0.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) 12.1 10.4 12.5 9.91
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 20.5 18.3 23.3 16.61
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 2,991.7 3,032.9 3,074.5 2,165.5
ค่าใช้จ่ายรวม (1,493.8) (1,634.8) (1,617.2) (1,311.5)
กำไรขั้นต้น 2,271.3 2,136.3 2,135.9 1,326.7
กำไรสุทธิ 1,497.9 1,398.1 1,457.2 854.0
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 76.9 71.7 70.6 62.4
อัตรากำไรสุทธิ (%) 50.7 46.9 48.2 40.2
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)2 (บาท/หุ้น) 1.4 1.3 1.4 0.8
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (fully diluted)3 (บาท/หุ้น) 1.4 1.3 1.4 0.8
หมายเหตุ:
1 คำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ใช้ตัวเลขปรับให้เป็นจำนวนเต็มปี (Annualized) เพื่อประโยชน์ของการเปรียบเทียบ
2 กำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
3 กำไรสุทธิต่อหุ้น--fully diluted คำนวณโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท โดยหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครั้งนี้