EN
/ TH

บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเป็นเจ้าของกิจการของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบ และให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำ การใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการปฏิบัติดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่ง (1) หุ้นมีสิทธิเท่ากับ หนึ่ง (1) เสียง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มอบฉันทะแก่บุคคลอื่น หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนเองได้ โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และวิธีปฏิบัติให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนใช้บัตรลงคะแนนเสียง
เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะกลั่นกรอง ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป และจะนำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากต่อการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว หรือทำธุรกิจแข่งขัน กับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน รวมทั่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ กำหนด จรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ การรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ