EN
/ TH
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ รุ่น 41

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.คาเธย์ลิสแพลน
  • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำประปาไทย
  • กรรมการ บมจ.ไทยศรีประกันภัย

ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ

  • อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การถือหุ้น

ไม่ได้ถือครองหุ้นของบริษัทฯ

ย้อนกลับ