EN
/ TH
นายจุมพล ริมสาคร

นายจุมพล ริมสาคร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

 • รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กำกับดูแลกรมธนารักษ์ และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กำกับดูแลกรมบัญชีกลาง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • กรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
 • กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา
 • ประธานกรรมการโรงงานไพ่
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการหอชมเมือง กรุงเทพมหานคร
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารโครงการศูนย์ประชุมและโรงแรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
 • ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
 • กรรมการ คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • กรรมการ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงการคลัง (CIO)
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมสรรพสามิต (CIO)

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษาอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 60 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.23 / วปอ.53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (วบส.) รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 30/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 9/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 19/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 21/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้น

ไม่ได้ถือครองหุ้นของบริษัทฯ

ย้อนกลับ