EN
/ TH
รางวัลด้านธุรกิจ
DMT ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” อยู่ในระดับ “A”
DMT ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” อยู่ในระดับ “A”
รางวัลด้านธุรกิจ
DMT ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566
DMT ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566
รางวัลด้านธุรกิจ
การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ)
การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ)
รางวัลด้านธุรกิจ
รางวัลโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565
รางวัลโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565
รางวัลด้านธุรกิจ
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดี ประจำปี 2565
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดี ประจำปี 2565
รางวัลด้านธุรกิจ
ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 ประจําปี 2565 (TCC BEST AWARDS 2022)
ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 ประจําปี 2565 (TCC BEST AWARDS 2022)
รางวัลด้านธุรกิจ
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2565 "ดีมาก"
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2565 "ดีมาก"
รางวัลด้านธุรกิจ
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 "ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง"
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 "ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง"
รางวัลด้านธุรกิจ
เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย
เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย
รางวัลด้านธุรกิจ
ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยปี ที่ 17 (TCC BEST AWARDS 2019)
ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยปี ที่ 17 (TCC BEST AWARDS 2019)
รางวัลด้านธุรกิจ
โล่รางวัลเกียรติยศ “บรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557” ประจำภาคกลาง
โล่รางวัลเกียรติยศ “บรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557” ประจำภาคกลาง
รางวัลด้านธุรกิจ
รางวัล Outstanding SAP Business One Project Award 2012
รางวัล Outstanding SAP Business One Project Award 2012