EN
/ TH

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ยังคงมุ่งมั่นดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 35 ปีที่อยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้บริการทางด่วน ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการให้สู่จุดหมายอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งยังช่วยแบ่งเบาความคับคั่งของกระแสการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต

นอกจากนี้บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลบนรากฐานแห่งการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ผสานเข้ากับการดำเนินงานของบริษัท ฯ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินด้านกำกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ด้วยคะแนนในระดับดีมาก (4 ดาว) ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รางวัล TTC Award Performance โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ตอกย้ำความตั้งใจในการสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพการเติบโตขององค์กร ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม นอกจากการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรเพื่อประโยชน์แก่พนักงานและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ตระหนักถึงและให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือ การเป็นผู้รับใช้สังคมและตอบแทนสังคม

มาถึงวันนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวให้ทันกับโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญ โดยกำหนดแนวทางในการตอบแทนสังคมทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่

ทั้งหมดนี้คือ ภาพรวมของกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยความปรารถนาดีต่อสังคมเสมอมา พร้อมปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังอันยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะพัฒนาและช่วยเหลือสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีความมั่นใจต่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นลดการเกิดของเสีย ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า ให้เกิดประสิทธิภาพและส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ อันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในองค์กร ช่วยกันเสนอแนะและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในด้านการอนุรักษ์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นรากฐานสำคัญในการบรรลุความยั่งยืนที่แท้จริง จึงส่งเสริมในเรื่องความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และหลักนิธิธรรมให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อบริษัทฯ เติบโตไปสู่ธุรกิจที่หลากหลายหรือขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

กรรมการผู้จัดการ