EN
/ TH

DMT สนับสนุนของขวัญผู้สูงวัย

คุณนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน) สนับสนุนของขวัญผู้สูงวัย ให้กับเครือข่ายชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนรอบสายทางโทล์ลเวย์ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุภายในชุมชน ในการจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป