EN
/ TH

DMT ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อมอบโอกาสให้กับเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร โดยมี นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ / เลขานุการบริษัท เป็นตัวแทน บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับ นายไชยทวี อติแพทย์ หัวหน้าสำนักงาน มูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใต้กองทุน “เอื้ออารีย์” ต่อไป