EN
/ TH

โครงการมอบทุนการศึกษา Tollway Smart Way

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา Tollway Smart Way ขึ้น โดยเริ่มมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คือ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใน 4 สถาบันอุดมศึกษา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล และ 8 สาขาวิชาที่ได้รับการพิจารณาทุนคือ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครุศาสตร์ (ครู) และเศรษฐศาสตร์

โครงการมอบทุนการศึกษา Tollway Smart Way จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน กล่าวคือ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ งานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-792-6523 และ 02-792-6525 หรือ 085- 482-9184