EN
/ TH

มอบสมุด Green Way โรงเรียนวัดเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการส่งมอบสมุด Green Way ที่ผลิตจากการรีไซเคิลใบเสร็จค่าผ่านทางและกระดาษที่ใช้แล้วให้กับโรงเรียนวัดเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคุณวัฒนา ก้องแดนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ เป็นผู้รับมอบ