EN
/ TH

สมุดนี้เพื่อน้อง โรงเรียนตาดหมอกวิทยา

ดอนเมืองโทลล์เวย์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนแนวคิดการยกระดับสิ่งแวดล้อม Tollway Green Way การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสะท้อนแนวคิดผ่านโครงการ "สมุด Green Way"

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมกิจกรรมเพื่อสังคม ดอนเมืองโทลล์เวย์ มุ่งหน้าสู่โรงเรียนตาดหมอกวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบสมุด Green Way สมุดเรียนสีเขียวที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล โดยมุ่งหวังกระตุ้นจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่เยาวชนอนาคตของชาติ