EN
/ TH

CSR ดอนเมืองโทลล์เวย์ แก่นแท้อยู่ที่ภายใน การสร้างจิตสาธารณะเพื่่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อจุดเริ่มต้นของงานกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR เกิดจากความเข้าใจของบุคลากรภายในทุกฝ่าย ทุกระดับก่อเกิดเป็นการสร้างจิตสาธารณะเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ความเป็นจิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้นสะท้อนภาพผ่านโครงการ "ปลูกป่าชายเลน ยกระดับสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ. สมุทรสงครามเป็นสถานที่ที่จิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่ ผูกพันกับผืนน้ำ ป่าชายเลนและท้องทะเลและเราทุกคนก็ได้รับรู้ว่าตั้งแต่เดิมทีป่าชายเลนในแถบ นี้โดนรุกล้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์มากเกินไป การทำประมงที่ผิดวิธี ทำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรมลงชาวคลองโคนจึงร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูผืนป่าชายเลน ให้อุดมสมบูรณ์สืบเนื่องเรื่อยมา และเปิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้และร่วมฟื้นฟูธรรมชาติไปด้วยกัน

การเดินทางมาเยือนของคณะดอนเมืองโทลล์เวย์ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ในวันนี้จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม นั่นคือ การสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่ง ธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แต่มีวัถตุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย