EN
/ TH

โครงการ เติมสุข สร้างฝัน แบ่งบันรอยยิ้ม 2563

ดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสาธารณะ และการทำประโยชนเพื่อสังคมในคนรุ่นใหม่ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทางนิสิตคณะวิทยาการจัดการ จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ เติมสุข สร้างฝัน แบ่งบันรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านซากยายจีน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยนักศึกษาแบ่งเป็น 4 กลุ่มเพื่อทำกิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรม Get to know... รู้ไว้ห่างไกลโรค
  2. กิจกรรม Sharing for Smile ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง
  3. กิจกรรม สานฝัน แบ่งปันให้น้อง
  4. กิจกรรม How to Change เปลี่ยนอย่างไรให้ได้ประโยชน์