EN
/ TH

โทลล์เวย์บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คุณนันทกา ยุกตะนันทน์ Head of Corporate Communications & CSR พร้อมด้วยทีมกิจกรรมเพื่อสังคม ดอนเมืองโทลล์เวย์ เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ให้แก่ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และคนชรา ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น