EN
/ TH

Solar - Power Signage at Chumchin Pampetch School in Ayutthaya

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้จัดกิจกรรม Tollway Safety Way การยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ในบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรเพื่อให้ผู้ขับขี่รถได้ชะลอความเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุ และให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ป้ายสัญญาณไฟกระพริบนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ด้วยการติดตั้งแผลโซลาร์เซลล์ไว้ด้านบนป้ายสัญญาณไฟอีกด้วย