EN
/ TH

โครงการปรับปรุงที่พักผู้โดยสารรถประจําทางสาธารณะ

ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้ดําเนินงานโครงการปรับปรุงที่พักผู้โดยสารรถประจําทางสาธารณะ หน้าแขวงการทางกรุงเทพ โดยมุงหวังยกระดับความปลอดภัยบนทองถนน ให้กับผู้ใช้รถโดยสารประจำทางสาธารณะ ให้มีความปลอดภัยในระหวางรอรถโดยสารประจําทาง และปรับปรุงทัศนียภาพที่พักผู้โดยสารรถประจําทางสาธารณะ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม ยกระดับความปลอดภัย เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ได้เป็นประธานมอบที่พักผู้โดยสารรถประจําทางสาธารณะ หน้าแขวงการทางกรุงเทพ ให้แก่แขวงการทางกรุงเทพ กรมทางหลวง โดยมีนายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง เป็นประธานในการรับมอบ และร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายที่พักผู้โดยสารรถประจำทางสาธารณะอย่างเป็นทางการ

การปรับปรุงที่พักผู้โดยสารรถประจําทางสาธารณะในครั้งนี้ โครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงใช้วัสดุเดิม แต่เพิ่มความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมเข้าไป นําพลังงานสะอาดมาใช้ คือนําพลังงานจาก แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่าง ใช้เทคโนโลยีประหยัดไฟ คือนําหลอด LED มาใช้เพื่อลดพลังงานไฟฟ้า เมื่อเทียบกับหลอดนีออน ซึ่งสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ ร้อย ละ 60 ถึง 70 จากที่ใช้อยู่เดิม อีกทั้งมีการออกแบบให้สอดคล้องกับความสะดวกสบาย และเพิ่ม ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถโดยสารประจําทางสาธารณะ เช่น เพิ่มระดับความสว่าง บริเวณป้ายรถเมล์ การตีเส้นจราจรบริเวณขอบทางเท้า ขาว-เหลือง เพื่อผู้ขับรถโดยสารประจําทาง สาธารณะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และทางเท้าใช้อิฐบล็อคตัวหนอน ที่เป็นสีแดง ตัดกับสี น้ําตาลเป็นช่องทางเดินเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเวลาขึ้นรถเมล์ควรต้องต่อคิว

ทั้งหมดนี้ เป็นความตั้งใจของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด(มหาชน) ที่จะร่วมดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ผู้ใช้รถโดยสารประจําทางสาธารณะ ได้มีความปลอดภัย เพราะเราคือบริษัทที่จะอยู่เคียงคู่สังคมไทย ด้วยความสํานึกรับผิดชอบต่อการพัฒนาดูแล เพื่อช่วย เหลือสังคมและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดไป