EN
/ TH

ดอนเมืองโทลล์เวย์มอบชุดตรวจสารเสพติดให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3

การยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งในนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมของ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ที่ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อการนำผู้เสพไปรักษาและบำบัด อันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ จะทำให้ลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดให้น้อยลง

คุณปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น ให้กับตัวแทนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการสุ่มตรวจบุคลากร อันจะเป็นแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดได้ทางหนึ่ง