EN
/ TH

ดอนเมืองโทล์ลเวย์มอบชุดตรวจสารเสพติดให้กับเรือนจำอำเภอภูเขียว

การยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งในนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมของ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ที่ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อการนำผู้เสพไปรักษาและบำบัด อันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ จะทำให้ลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดให้น้อยลง

คุณนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธิ์เพื่อความยั่งยืน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น ให้แก่นายยุทธนา เจริญวัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการสุ่มตรวจบุคลากร อันจะเป็นแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดได้ทางหนึ่ง