EN
/ TH

ร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐิน ปี 2562

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐิน เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพาณิชยศาสตร์ ณ วัดดงละคร จ.นครนายก ซึ่งการถวายในครั้งนี้ นำโดยคุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมถวายปัจจัย จากเงินทำบุญที่รวบรวมจากเหล่าผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน และสามารถรวมเป็นจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น 329,923 บาท