EN
/ TH

ดอนเมืองโทลล์เวย์มอบเสาธงชาติไทยให้กับโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่าน หน่วยบัญชาการกองรบพิเศษ เพื่อการสร้างเสาธงชาติไทยให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากความ ไม่สงบในพื้นที่นั้น

บัดนี้เสาธงชาติไทยได้ตระหง่านในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือที่ดีจากหน่วยทหาร โต๊ะอิหม่าม และเจ้าของโรงเรียน พร้อมส่งมอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ครู และนักเรียน ตลอดจนชาวบ้าน ต่างแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่นักเรียนในพื้นที่จะได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สื่อความหมายถึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด พร้อม คณะผู้บริหารจึงได้มอบเงินสนับสนุนในการก่อสร้างเสาธงชาติให้กับโรงเรียนใน เขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอก ราชรักษ์ เรียนพืชน์ รองผู้บังคับการกองรบพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบ