EN
/ TH

อบรมภายใน หลักสูตร "การตรวจประเมินภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015"

บริษัทฯ ได้จัดจัดฝึกอบรมภายใน หลักสูตร “การตรวจประเมินภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” ให้กับผู้ตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทบทวนเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐานทั้ง 2 ระบบ คือ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการตั้งคำถาม รวมทั้งพัฒนาหรือปรับปรุงทักษะในการฝึกปฏิบัติการเขียน Audit Checklist และ การเขียนใบคำขอให้มีการดำเนินการปรับปรุง (Improvement Action Request : IAR) ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยได้จัดขึ้นเป็นจำนวน 2 วัน ในระหว่างวันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อุรศา ศรีบุญลือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้