EN
/ TH

การตรวจประเมินเพื่อการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (Certification Body: CB)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO45001:2018 โดยหน่วยงานผู้ให้การตรวจรับรองระบบ (Certification Body: CB) คือ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS)

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจ Stage 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผลการตรวจ ไม่พบสิ่งที่เป็น Critical และต่อมาก็ได้ดำเนินการตรวจ Stage 2 เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ผลการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO45001:2018 นั้นผ่านไปได้ด้วยดี ไม่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด