EN
/ TH

การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISOIEC270012022

ตามที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO (International Standards Organization) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001:2022 โดยมีเป้าหมายได้รับการรับรองภายในปี 2567 เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตามแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้กรอบกลยุทธ์สีขาว HPO Resilience Management

สายงาน IT&ITS ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ จึงได้จัดอบรมภายใน หลักสูตร ข้อกำหนดระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001:2022 ให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (สายงาน IT&ITS)เพื่อดำเนินการตามแผนงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Novotel Bangkok Future park Rangsit