EN
/ TH

การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้มีการตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 ครั้งที่ 3/2565 (ซึ่งเป็นการตรวจใน 8 หน่วยงาน) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยทีมผู้ตรวจประเมินภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินว่าข้อมูลของระบบบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กร และข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และถูกนำไปปฏิบัติ รวมทั้งรักษาไว้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่