EN
/ TH

การอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 และการฝึกปฏิบัติ

บริษัทฯได้จัดโครงการอบรมภายใน หลักสูตร การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 และการฝึกปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 และ วันที่ 10 เมษายน 2566 ให้กับผู้ตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ และผู้ที่บริษัทฯพิจารณาให้เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน (รุ่นที่ 2) เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 และเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตั้งคำถาม ฝึกปฏิบัติการเขียน Audit Checklist และ IAR วิทยากรโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ